תקנון

תקנון המועדון ותנאי השימוש של מנחם

ברוכים הבאים לתקנון המועדון ותנאי השימוש של מנחם (להלן ביחד – "תנאי השימוש").

כל פעילות הקשורה למועדון הלקוחות של מנחם, ו/או לשימוש באתר האינטרנט של מנחם  menachem-tlv.co.il) ובאפליקציה של מנחם (להלן – "המועדון", "האפליקציה" ו-"האתר"), כפופים לתנאי שימוש אלו ולהסכמה להם.

יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון, בטרם כל שימוש באתר ו/או באפליקציה. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע מגלישה ומכל שימוש אחר באתר ו/או אפליקציה.

כללי

 • המועדון, האתר והאפליקציה הינם בבעלותה של אניטה גלידה בע"מ (להלן – "מנחם"), ומנוהלים על-ידה.
 • כל צפייה, גלישה, קריאה, פנייה, הזנת פרטים, הורדה, תשלום או כל פעולה או שימוש אחר באתר ו/או באפליקציה (להלן וביחד – "שימוש"), כפופים לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות (ולהסכמה לתנאים וההוראות המפורטים בהם, במלואם.
 • בכל שימוש באתר ו/או באפליקציה, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר ו/או באפליקציה, וכן הסכים למדיניות הפרטיות ולתנאי שימוש אלו.
 • האתר והאפליקציה מיועדים לשימוש אישי בלבד.
 • תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 • בכל סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 • תנאי השימוש המעודכנים מפורסמים באתר ובאפליקציה. מנחם תעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה למשתמש (לרבות כל גורם מטעמו) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי מנחם בשל כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.
 • תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בחודש נובמבר 2023.

ביצוע פעולות ורכישות באתר ובאפליקציה

 • במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה, ניתן לגלוש ולעיין במידע המפורסם באתר ובאפליקציה, לצפות בתכנים, לפנות לגבי מועמדות למשרות, לבצע הזמנות משלוחים ואיסוף עצמי, ועוד פעולות נוספות, כמפורט באתר ובאפליקציה.
 • האחריות למסירת נתונים, דיוקם ונכונותם, חלה עליך בלבד. מנחם אינה אחראית לכל נזק ו/או תקלה שייגרמו כתוצאה ממסירת מידע כוזב ו/או שגוי ו/או חלקי, לרבות בעקבות טעויות הקלדה, ולך לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי מנחם בנוגע לכך.
 • באפליקציה מוצעים למכירה מארזים ומוצרי מזון שונים (להלן – "המוצרים").
 • בטרם כל רכישת מוצר, יש לשוב ולעיין בתנאי השימוש היטב.
 • רשאי לבצע רכישה, אך ורק מי שמתקיימים בו, כל התנאים המפורטים להלן:
 • משתמש אשר מלאו לו 18 שנים  (או משתמש אשר מבצע את הרכישה באישורו ובהסכמתו של אחד מהוריו ו/או אפוטרופוס אחר).
 • משתמש בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל.
 • משתמש אשר קרא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, והסכים לכל תנאיהם.
 • משתמש בעל כתובת דוא”ל תקינה.
 • הרכישה באפליקציה הינה באמצעות כרטיסי אשראי, או במזומן, בהתאם לאפשרויות המוצעות באפליקציה.
 • כל רוכש יהיה רשאי להזמין מוצרים בכמות סבירה בלבד. הקביעה לגבי סבירותה של הכמות המוזמנת, תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מנחם.
 • הרכב וסוג המוצרים קבוע מראש. לא ניתן להזמין מוצרים שתכולתם שונה מהמפורסם באפליקציה, או לבקש להתאים או לשנות את תכולת המוצרים שהוזמנו, והמוצרים מוצעים למכירה כפי שהם.
 • התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו. מנחם אינה מתחייבת לספק מוצרים הזהים לתמונות המוצגות באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל פלטפורמה אחרת, ובכל מקרה של סתירה בין התמונה לבין התיאור המילולי, המוצרים יסופקו בהתאם לתיאורי המוצרים המילוליים.
 • מנחם שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את רשימת המוצרים המוצעים למכירה באפליקציה, תכולת המוצרים, מחירי המוצרים, אופן האריזה, מבחר המוצרים, תנאי התשלום, דמי המשלוח (ככל שיחולו על המכירה), וכל עניין אחר הקשור למוצרים או לרכישתם, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מנחם.
 • סוג המוצרים, המחיר המחייב עבור המוצרים, ודמי המשלוח, הינם כפי שהם מוצגים באפליקציה, בעת ביצוע ההזמנה.
 • כל מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 • מנחם רשאית להגביל את כמות המוצרים הזמינים לרכישה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.
 • מוצר שאזל מהמלאי, יוסר מהאפליקציה בתוך זמן סביר לאחר שנודע למנחם אודות סיום המלאי. במקרה שלאחר ביצוע הזמנה, נודע למנחם כי מוצר מסוים אזל מהמלאי, מנחם תודיע על כך לרוכש המוצרים, ותאפשר לו לבחור בין ביטול רכישת המוצרים, לבין קבלת זיכוי בגין המוצר שאזל מן המלאי.
 • בכל שלבי הרכישה, הנך מתבקש להזין מידע נכון ומדויק בלבד, בהתאם להוראות באפליקציה. כל נזק שייגרם כתוצאה ממסירת מידע שגוי או חסר, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה, ומנחם לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק או הוצאה, שייגרמו בקשר להזנת מידע חסר או שגוי.
 • במקרה של טעות בהקלדה ו/או הזנת הפרטים, לא תשמע כל טענה כלפי מנחם ו/או מי מטעמה, ולרבות בקשר לאי-קבלתן של הודעות מכל סוג שהוא, והמשתמש מוותר על כל טענה בהקשר זה.
 • לאחר ביצוע ההזמנה, ובכפוף לקבלת אישור גביה מחברת האשראי, הרוכש יוכל להמשיך בהליך הרכישה.
 • מנחם רשאית לבטל כל הזמנה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בטרם אספקת המוצר (ללא חיוב המשתמש בגין הרכישה).

תנאי האספקה

 • מנחם אינה מתחייבת לספק את המוצרים לכל כתובת או אתר, אלא לאזורי אספקה מוגדרים בלבד, בהתאם למפורסם באפליקציה.
 • מנחם רשאית לקבוע ולשנות מעת לעת, את התנאים הקשורים למשלוח, לרבות אזורי ההפצה, מגבלות בדבר נקודות האספקה, מחיר המשלוח ותנאיו, סכום רכישה מינימלי המאפשר משלוח, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • המוצרים יסופקו לכתובת שיזין הרוכש במסגרת תהליך הרכישה (להלן – "כתובת האספקה"), בהתאם למועד אספקת המוצרים, כפי שיוצג לרוכש בתהליך הרכישה ו/או כפי שיתואם עם הרוכש (להלן – "מועד האספקה"). מועדי אספקה אפשריים יוצגו בלחיצה על הקישור "זמינות משלוחים". מנחם תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר עוד, כי ייתכן שבהזמנת מוצרים מסוימים לא ניתן יהיה לבחור במשלוח באותו היום, ועל הרוכש יהיה לבחור מועד אספקה מאוחר יותר.
 • רוכש המוצרים מתחייב כי הוא (או גורם אחר מטעמו), יימצא בכתובת האספקה, במועד האספקה, לצורך קבלת המוצרים.
 • השליח לא יעלה לקומה חמישית ומעלה בבניין ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים.
 • בנוסף למחירי המוצרים יחויב הרוכש בדמי משלוח בגין אספקת המוצרים, כמפורט באפליקציה.
 • בעת אספקה של מוצר באיסוף עצמי על הרוכש להזדהות בפני הנציג בנקודת האיסוף באמצעות תעודת זיהוי תקפה, וכן להציג את כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, וכן את פרטי ההזמנה במלואם לרבות מספר הזמנה.
 • במקרה של היעדרות הרוכש (או גורם אחר מטעמו) מכתובת האספקה במועד שנקבע, מנחם תהא רשאית להשאיר את המוצרים בסמוך לכתובת האספקה (לרבות, מחוץ לדלת הדירה שבכתובת זו), והרוכש יחויב במלוא התשלום בגין הרכישה (לרבות דמי המשלוח), ללא החזר כלשהו. כמו כן, במקרה זה, לא תישמע טענה כלשהי בדבר מוצרים חסרים או פגמים, ורוכש המוצרים מוותר, מראש, על כל טענה בעניין זה.
 • רוכש המוצרים מתחייב לבדוק ולבחון את המוצרים שקיבל, התאמתם להזמנה, ותקינותם, מיד עם קבלתם, וכן להכניס למקפיא באופן מיידי, את המוצרים שדורשים הקפאה.
 • במקרה של נסיבות בלתי צפויות, גניבה, אובדן של המוצרים, קושי באיתור או יצירת קשר עם הרוכש, עיכוב שייגרם בשל חברת המשלוחים או כל עיכוב או פגם אחר שאינו בשליטתה של מנחם, וכיוצא בכך, ייתכן שמועד אספקת המוצרים יידחה מעבר למועד האספקה המקורי. במקרים אלו, הודעה מתאימה תישלח לרוכש המוצרים, ולא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין עיכובים אלו.
 • במקרה שיתברר למנחם, כי בשל נסיבות שאינן תלויות למנחם, לא ניתן להשלים את אספקת המוצרים כפי שהוזמנו, מנחם תהא רשאית לבטל את העסקה בכל עת, וללא חיוב בתשלום כלשהו.

הנחות ומבצעים

 • מבצעים המוצעים באפליקציה אינם חלים ואינם מחייבים לגבי רכישות רגילות ברשת מנחם, או בכל חנות או אפשרות ממכר אחרת. כמו כן, מנחם אינה מתחייבת לכלול באפליקציה איזה מהמבצעים או ההטבות שיוצעו במסגרת החנויות הפיזיות.
 • מחירי מוצרים שמסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת, יוצעו כל עוד ההטבה או המבצע בתוקף, ובהתאם לתקופה הנקובה בהם (ככל שמוגבלת בזמן).
 • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם סימן להנחה, מבצע או הטבה אחרת, יסופקו במחיר המבצע, בכפוף לכך שמועד האספקה יחול תוך 14 ימים מיום סגירת ההזמנה.
 • במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה, בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת ויישמרו ל- 14 ימים נוספים.
 • מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי, יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי יהיה בתוקף במועד האספקה. במקרה שבו מועד האספקה יחול בחלוף 14 ימים מיום סגירת ההזמנה, או לאחר תום תוקף הקופון או השובר האישי, הרוכש יחויב בגין המוצר בהתאם למחירו המלא במועד האספקה.

ביטול או שינוי עסקה

 • כל משתמש ורוכש, יודע ומאשר ומסכים, כי המוצרים הינם “טובין פסידים” כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, ובהתאם לכך, אין למשתמש זכות לבטל את עסקת הרכישה ו/או להחזיר או להחליף את המוצרים.
 • יחד עם זאת, מנחם תאפשר לרוכשים, לבטל רכישה לאספקה במועד עתידי (לא ביום הביטול בפועל), באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, לפי פרטי הקשר המפורטים בתחתית תנאי שימוש אלו, ובלבד שבקשת הביטול תימסר עד שעה וחצי לאחר ביצוע ההזמנה (ובמקרה של הזמנה במשקל של 10 קילו ומעלה – עד 12 שעות לאחר ביצוע ההזמנה), ובמקרה כזה, מנחם לא תספק את המוצרים, ורוכש המוצרים לא יחויב בתשלום בגין ביטול העסקה.
 • במקרה שבו אחד מהמוצרים, לא יסופק בפועל לרוכש ו/או במקרה שאחד מהמוצרים יתגלה כפגום, יש לפנות בהקדם האפשרי, למוקד שירות הלקוחות, לפי פרטי הקשר המפורטים בתחתית תנאי שימוש אלו, לקבלת זיכוי כספי בגין המוצר הפגום ו/או החסר.

הגבלת אחריות

 • המידע, התכנים והשירותים באתר ובאפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנחם בגין המידע, התכנים והשירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה או באמצעותם, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין מנחם אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר ו/או באפליקציה או הסתמכות על המידע המפורסם באתר ו/או באפליקציה. השימוש וההסתמכות על המידע ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • מנחם אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר ו/או האפליקציה. ייתכן ומוסכם, שפעילות האתר והאפליקציה תשובש או תופסק, מטעמים שונים. מנחם רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ולאפליקציה ו/או שינוי עיצוב ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר ו/או לאפליקציה.
 • מנחם מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. מנחם אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה, או שהאתר ו/או האפליקציה ומערכותיהם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי המשתמש באתר ו/או באפליקציה. מנחם לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר ו/או האפליקציה.
 • לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או אפליקציה ו/או בפלטפורמות הקשורים בו, עלול לחשוף את המשתמש לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הכניסה לאתר ו/או אפליקציה, השימוש באתר ו/או אפליקציה והכניסה לפלטפורמות נוספות באמצעות קישורים ו/או הפניות מתוך האתר ו/או אפליקציה הינם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, ולעשות שימוש במערכות הפעלה מעודכנות ונתמכות על ידי היצרן, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר ו/או לאפליקציה.

פרטיות

השימוש באתר ו/או באפליקציה כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות, גלוש לכתובת: https://menachem-tlv.co.il/?page_id=559. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות, אנא הימנע משימוש באתר ובאפליקציה.

דיוור ישיר ודברי פרסומת

אתה מסכים ומאשר כי מנחם (לרבות כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין), תהא רשאית להשתמש בנתונים שמסרת, ובמידע שנאסף לגביך במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה בהצעות מסחריות שונות ו/או דיוור ישיר והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, הודעות push, וכל דרך אחרת. ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת, בפניה לפי פרטי ההתקשרות המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו. לפירוט נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.

הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר

 • כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בתוכנה ובאתר ו/או אפליקציה וכל מידע אחר הקשור לאתר ו/או לאפליקציה או הכלול בו (ולרבות בין היתר, כל קוד מחשב, נתון, מידע, תכנים, סודות מסחריים, קבצים גראפיים, עיצובי האתר ו/או האפליקציה, יישום, טקסט, תוכנה, חומרה, המצאות, שיפורים וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתר ו/או לאפליקציה, שמות האתר והאפליקציה, שמות המתחם (Domain) של האתר ו/או האפליקציה, וכל סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) באתר ו/או באפליקציה ו/או שקשורים באתר ו/או באפליקציה), הינם בבעלות בלעדית של מנחם או של צד שלישי שהעניק מנחם רישיון לעשות בו שימוש ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה או תביעה כלפי מנחם בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מנחם בלבד.
 • מבלי לגרוע מהאמור, כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר ו/או לאפליקציה יהוו רכוש מנחם ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם ('לוגואים'), הינם שמות מסחריים בבעלות מנחם ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה. מנחם מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו נא פנה אלינו באמצעות דוא"ל וציין את תוכנם ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.
 • אין לבצע פעולה אחרת כלשהי, לרבות, בין היתר, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך, משתמשים אחרים ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מנחם או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 • אינך רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של מנחם. עליך להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של מנחם. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידיך.

כללי התנהגות באתר ובאפליקציה

 • השימוש באתר ובאפליקציה מותר למטרות חוקיות בלבד, בתום לב, ובכפוף לכל דין, ולמטרות אישיות בלבד. למען הסר ספק, אין לעשות שימוש מסחרי באתר ובאפליקציה.
 • אין להעלות תכנים שיש בהם משום לשון הרע ו/או כל תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו ו/או מנחם.
 • אין להעלות תכנים בעלי אופי בוטה או מגונה, גס או בלתי הולם, מאיים, גזעני או מסית לגזענות, וכן תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תובעה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה.
 • אין להתחזות, למסור פרטים שגויים ו/או לא מדוייקים במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה. אין להשתמש באתר ו/או באפליקציה עבור קבוצה ו/או אדם אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להעביר (לרבות באמצעות צד שלישי) כל תוכן המופיע ו/או מוצג באתר ו/או באפליקציה, במישרין או בעקיפין. אין להפעיל או לאפשר להפעיל באתר ו/או באפליקציה, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה, לרבות, בין היתר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או האפליקציה, ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה.
 • אין לאסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים באתר ו/או באפליקציה.
 • אין לבצע פעולות שעלולות לפגוע או שמטרתן לפגוע בפרטיותם של משתמשים אחרים באתר ו/או באפליקציה; אין לבצע פעולות שמטרתן לפגוע באתר ו/או באפליקציה ו/או במנחם ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו.
 • אין להציג תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
 • מבלי לגרוע מהאמור, מנחם תהא רשאית למצות את הדין כנגד משתמש שהפר את אחד או יותר מהוראות תנאי שימוש אלו – ובכלל זאת, בין היתר, מנחם תהא רשאית למנוע ממשתמש כניסה לאתר ו/או לאפליקציה לצמיתות או באופן חלקי ו/או לדרוש פיצוי ו/או שיפוי ו/או קיזוז מכל סכום ו/או לפעול בכל אמצעי אחר העומד לרשותה בהתאם לדין.

קישורים ותכנים של צדדים שלישיים

ייתכן שייכללו באתר ו/או באפליקציה קישורים ('לינקים') לעמודים, תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישיים (לרבות רשתות חברתיות) ברשת האינטרנט. תכנים ושירותים אלו אינם בהכרח קשורים למנחם והיא אינה שולטת בהם או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר ו/או האפליקציה מקשרים לתכנים ושירותים אלה אינה מעידה על הסכמת מנחם לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים ונותני השירותים בתחום הפרטיות או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם, ומנחם אינה נושאת באחריות בקשר לתכנים ושירותים אלו, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם בגינם, או מהסתמכות עליהם. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הצדדים השלישיים בטרם השימוש בהם.

שיפוי

כל משתמש מתחייב לשפות את מנחם, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת המשתמש תנאי מתנאי שימוש אלו, וכן בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת המשתמש תנאי מתנאי שימוש אלו.

הודעות בכתב

המשתמש מאשר ומסכים לקבל כל הודעה ממנחם ו/או מגורמים הקשורים לאתר ו/או אפליקציה, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה הוזנה על-ידו במסגרת הפעילות באתר ו/או באפליקציה.

ברירת דין ומקום שיפוט

הדין החל על האתר ועל האפליקציה ועל כל עניין קשור בהם או במועדון (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לאפליקציה ו/או למועדון ו/או לשימוש כלשהו באתר ו/או באפליקציה, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או למועדון ו/או לאפליקציה ו/או לשימוש בהם, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

יצירת קשר עם מנחם

לכל שאלה או בקשה בקשר לתנאי שימוש אלו, ניתן לפנות אלינו באמצעות דוא"ל
בכתובת : menahem108tlv@gmail.com
בטלפון שירות הלקוחות של מנחם: 03-631-4111.