אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה. בנוסף, המשתמש מסכים לכך, שידוע לו שהוא עלול להינזק מעצם הגלישה באינטרנט, בין עקב נסיבות שבשליטת מפעיל האתר ובין שלא בשליטתו, לרבות טעויות אנוש, וכן ידוע לו שיתכנו תקלות, שיבושים, אובדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, מסכים המשתמש, כי אין מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בה, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והמשתמש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מפעיל האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו, ובכל מקרה, המשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר על כל הוצאה, נזק או חסר, מכל מין וסוג שהוא, שנגרם לו עקב כך. למען הסר ספק, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. ידוע למשתמש והוא מסכים כי מפעיל האתר עשוי להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותו לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי כלל המשתמשים, והמשתמש מצהיר ומתחייב כי אין לו התנגדות לכך. מפעיל האתר מצהיר כי פרטי הלקוחות לעולם לא יעברו לגורם צד שלישי.